สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1
Office Of The Chief Judge Of Region 1
News
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค 1 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 23 รายการ ว169 ตรวจสอบคุณสมบัติ ศย 301.001/ว152 ขอข้อมูลสำหรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด ที่ ศย 301.001/ว155 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ให้ศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย 024/ว967 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ด่วนที่สุด ที่ ศย 301.001/ว151 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ให้ศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย 024/ว953 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

หนังสือเวียน

+