สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1
Office Of The Chief Judge Of Region 1
News
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด อาคารที่ทำการสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในภาค 1 การสัมมนา เรื่อง การบริหารงานของศาลในสังกัดภาค 1 เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรศาลยุติธรรม ศย301.001/ว123 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 1 ครั้งที่ 5/2563 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 จัดพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ด่วนที่สุด ศย301.001/ว120 ขอความอนุเคราะห์ศาลทั่วราชอาณาจักร ในการตรวจสอบข้อมูลของผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง จำนวน 7 พรรค
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

หนังสือเวียน

+