สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1
Office Of The Chief Judge Of Region 1
News
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ดำเนินการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ศย 301.001 /ว 114 ขอความร่วมมือให้รวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นายสนิท ตระกูลพรายงาม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ร่วมพิธีกล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมออนไลน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Zoom Meeting) ของสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 1 ครั้งที่ 4/2564 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Zoom Meeting)
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

หนังสือเวียน

+