สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1
Office of the Chief Justice, Region I
เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1

รายนามอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1

รายนามอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1

ลำดับ รายนาม พ.ศ.
1 พระชัยประชา 2482
2 หลวงธรรมนูญวุฒิกร 2484
3 นายสงวน  ชัยเฉนียน 2486
4 พระดุลยพากย์สุวมัณฑ์ 2491
5 พระนิติกฤตย์ประภัณย์ 2494
6 พระดุลยทรรศน์ปิภาณ 2495
7 หลวงสุทธิภาศนฤพนธ์ 2497
8 หลวงบริรักษ์  จรรยาวัตร์ 2501
9 นายพจน์  ปุษปาคม 2502
10 นายเสนอ  บุญเกียรติ 2503
11 หลวงอรรถขจรนิติปคุณ 2505
12 นายอินท์  อุดล 2506
13 นายวิเชียร  เศวตรุนทร์ 2508
14 นายศริ  มลิลา 2508
15 นายแปล  บุญเกียรติ 2509
16 นายประสม  เภกะสุต 2510
17 นายบุญเกียรติ  อรชุนะกะ 2510
18 นายทำนอง  ดิศวนนท์ 2513
19 นายธำรง  สุนทรกุล ณ ชลบุรี 2515
20 นายสอน  ไชยสุต 2517
21 นายคมกริช  นุรักษ์ 2518
22 นายสมบัติ  วังตาล 2519
23 นายสีห์  คลายนสูตร 2521
24 นายเจริญ  น้อยพันธ์ 2521
25 นายเสมา  รัตนมาลัย 2522
26 นายโกวิท  สุนทรขจิต 2525
27 นายไพจิตร  วิเศษโกสิน 2527
28 นายเปลื้อง  วัฒนาธร 2528
29 นายสกล  เหมือนพะวงศ์ 2529
30 นายประสงค์  อิฐรัตน์ 2532
31 นายอำนวย  สุขพรหม 2534
32 นายสัญชัย  สิงหลกะ 2535
33 นายประมาณ  ตียะไพบูลย์สิน 2539
34 นายวิชัย  วิวิตเสวี 2541
35 นายบุญรอด  ตันประเสริฐ 2542
36 นายบุญชู  ทัศนประพันธ์ 2544
37 นายนิรัตน์  จันทพัฒน์ 2545
38 นายเชิดศักดิ์  วงศ์กระสัน 2546
39 นางสาวจิตตรา  กาญธนประเสริฐ 2547
40 นายฉกาจกิต  พัฒนานุพงษ์ 2548
41 นายธีระเดช  ยุวชิต 2549
42 นายฉัตรชัย  ไทรโชต 2550
43 นายฉัตรไชย  จันทร์พรายศรี 2551
44 นายอุดม  สิทธิวิรัชธรรม 2554
45 นายรัถยา  สัตยาบัน 2555
46 นายพันธุ์เลิศ  บุญเลี้ยง 2557
47 นายวัชรินทร์  สุขเกื้อ 2559
48 นายเทพ  อิงคสิทธิ์ 2561
49 นายสันต์ชัย  ล้อมณีนพรัตน์ 2562
50 นายสนิท  ตระกูลพรายงาม 2563
51 นางอภิรดี  โพธิ์พร้อม 2564