สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1
Office of the Chief Justice, Region I
เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1

ประวัติสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1

The Office of the Chief Justice, Region I

                   สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาตั้งอธิบดีผู้พิพากษาภาค พ.ศ. 2497 มีสำนักงานอยู่ ณ จังหวัดพระนคร มีเขตอำนาจในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี (เฉพาะศาลแขวงและศาลจังหวัดมีนบุรี) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสระบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2543 ศาลยุติธรรมได้แยกออกจากกระทรวงยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแยกศาลยุติธรรมออกจากกระทรวงยุติธรรม 3 ฉบับ คือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านธุรการกับงานด้านตุลาการ

                   ต่อมาคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ได้ออกประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งและเขตอำนาจสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2545 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม กำหนดให้สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 มีสถานที่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และมีเขตอำนาจในกรุงเทพมหานครจังหวัดชัยนาท จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอ่างทอง

                   สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 เดิมมีสถานที่ทำการ ตั้งอยู่ที่อาคารศาลจังหวัดตลิ่งชัน ชั้น 7 ถนนทุ่งมังกร แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ต่อมาได้ก่อสร้างที่ทำการสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ขึ้นใหม่เป็นอาคาร 4 ชั้น ตั้งอยู่เลขที่ 101  ถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ 1 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร และได้ย้ายมายังที่ทำการแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ทำหน้าที่บริหารงานของศาลยุติธรรมในภาค 1 ภายใต้ความรับผิดชอบของอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 มีเขตอำนาจครอบคลุมศาลจังหวัด ศาลแขวง และศาลเยาวชนและครอบครัว รวมทั้งสิ้น 32 ศาล แบ่งเป็น ศาลจังหวัด จำนวน 11 ศาล ศาลแขวง จำนวน 12 ศาล และศาลเยาวชนและครอบครัว จำนวน 9 ศาล ดังนี้

                   1. ศาลจังหวัด จำนวน 11 ศาล ได้แก่ ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลจังหวัดนนทบุรี ศาลจังหวัดปทุมธานี ศาลจังหวัดธัญบุรี ศาลจังหวัดสระบุรี ศาลจังหวัดสิงห์บุรี ศาลจังหวัดอ่างทอง ศาลจังหวัดชัยนาท ศาลจังหวัดลพบุรี ศาลจังหวัดชัยบาดาล และศาลจังหวัดสมุทรปราการ

                   2. ศาลแขวง จำนวน 12 ศาล ได้แก่ ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ศาลแขวงนนทบุรี ศาลแขวงสระบุรี ศาลแขวงลพบุรี ศาลแขวงสมุทรปราการ ศาลแขวงปทุมวัน ศาลแขวงพระนครใต้ศาลแขวงดุสิต ศาลแขวงธนบุรี ศาลแขวงบางบอน ศาลแขวงพระนครเหนือ และศาลแขวงดอนเมือง

                   3. ศาลเยาวชนและครอบครัว จำนวน 9 ศาล ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรีศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

 

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564