สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1
Office of the Chief Justice, Region I
เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1

ภารกิจและอำนาจหน้าที่

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1

Administrative Office of the Court of Justice, Region I

          สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค มีผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการในฐานนะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง โดยอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแลและคำสั่งให้ปฏิบัติราชการตามกฎหมายของอธิบดีผู้พิพากษาภาค สำนักศาลยุติธรรมประจำภาคมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

          (ก) ดำเนินการเกี่ยวกับราชการประจำและงานในหน้าที่ของอธิบดีผู้พิพากษาภาค ตามกฎหมายว่าด้วยพระธรรมนูญศาลยุติธรรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนปฏิบัติราชการอื่นใดตามที่อธิบดีผู้พิพากษาภาคมอบหมาย

          (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค

          (ค) กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำ และชี้แจงแก่หน่วยงานในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาคเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการบริหาร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ

          (ง) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการจัดระบบงานธุรการของหน่วยงานในเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาคและจัดทำข้อเสนอแนะแนวนโยบายการบริหารราชการของอธิบดีผู้พิพากษาภาค

          (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักศาลยุติธรรมประจำภาคและหน่วยงานในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาคตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมมอบหมาย

          (ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ แผนงานโครงการของสำนักศาลยุติธรรมประจำภาคและหน่วยงานในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาคตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมมอบหมาย

          (ช) ดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักศาลยุติธรรมประจำภาคและหน่วยงานในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาคตรมที่สำนักงานศาลยุติธรรมมอบหมาย

          (ซ) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การบัญชี การพัสดุ อาคารสถานที่ มาตรการรักษาความปลอดภัย และยานพาหนะของสำนักศาลยุติธรรมประจำภาคและหน่วยงานในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาคตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมมอบหมาย

          (ฌ) เป็นศูนย์ข้อมูล รวมถึงฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้านคดี และด้านการบริหารของสำนักศาลยุติธรรมประจำภาคและหน่วยงานในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค

          (ญ) ดำเนินการเกี่ยวกับการออกแบบ ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สถานที่และบ้านพักของสำนักศาลยุติธรรมประจำภาคและหน่วยงานในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค

          (ฎ) ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในระดับภาค

          (ฏ) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักศาลยุติธรรมประจำภาคและหน่วยงานในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค

          (ฐ) บริหารงานทั่วไปของสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค

          (ฑ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค แบ่งงานภายในออกเป็น 7 ส่วนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1) ส่วนช่วยอำนวยการ

          (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไป สารบรรณคดีและงานธุรการทั่วไปของสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค

          (ข) ดำเนินการงานห้องสมุดของสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค

          (ค) ดำเนินงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาคและคณะทำงานส่งเสริมจริยธรรมประจำภาค

          (ง) ดำเนินงานธุรการเกี่ยวข้องกับกิจการผู้พิพากษาสมทบของศาลเยาวชนและครอบครัวในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค

          (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับงานราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีการของสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค

          (ฉ) ดำเนินการงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการนักบริหารของสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค

          (ช) ดำเนินงานประสานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง

          (ซ) ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป และที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค

          (ฌ) ดำเนินการเกี่ยวกับราชการประจำและงานในหน้าที่ของอธิบดีผู้พิพากษาภาคที่เกี่ยวข้อง

          (ญ) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน

          (ฎ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2) ส่วนคลังและอาคารสถานที่

          (ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงินงบประมาณและการเงินนอกงบประมาณ

          (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบัญชี

          (ค) จัดทำคำของบประมาณประจำปี และคำของบประมาณเพิ่มเติมของสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค

          (ง) ดำเนินงานรักษาความปลอดภัย บุคคล อาคารสถานที่และยานพาหนะของสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค และให้คำปรึกษา แนะนำ งานรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาคตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด

          (จ) ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจเก็บรักษา เบิกจ่าย จัดทำทะเบียนคุมพัสดุและทรัพย์สินตลอดจนการซ่อมบำรุงและจำหน่ายพัสดุ

          (ฉ) วิเคราะห์ประเมินคุณภาพของพัสดุ บริหารสัญญา วางแผนดำเนินงานและการจัดทำพัสดุประจำปี

          (ช) ดำเนินการสำรวจ ตรวจที่ดิน สิ่งก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซม บันทึกและปรับปรุงฐานข้อมูลด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้างประกอบของงบประมาณ

          (ซ) ประสานงานออกแบบและก่อสร้าง สำรวจ วางผังออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา และระยะเวลาในการก่อสร้าง ควบคุมคุณภาพงาน และรายงานความคืบหน้าในการออกแบบและก่อสร้างของหน่วยงานในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค

          (ฌ) ดำเนินงานเกี่ยวกับแผน งบประมาณ และรายงานของส่วนงาน

          (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3) ส่วนวิชาการและงานคดี

          (ก) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และเสนอแนะมาตรฐานการอำนวยความยุติธรรมในส่วนวิชาการและงานคดีที่เหมาะสมในแต่ละภาค

          (ข) ดำเนินการสนับสนุนงานตรวจราชการและนิเทศงานของหน่วยงานในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค

          (ค) ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ด้านธุรการคดี การบังคับคดีผู้ประกันแก่หน่วยงานในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค

          (ง) ดำเนินเกี่ยวกับการส่งเสริม และสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม

          (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานคดีตามระเบียบสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาคว่าด้วยการายงานคดี

          (ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับสนับสนุนการตรวจร่างคำพิพากษาและการ่วมเป็นองค์คณะของหน่วยงานในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค

          (ช) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน

          (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4) ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

          (ก)  เป็นศูนย์ข้อมูล รวมถึงจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้านคดีและด้านการบริหารของหน่วยงานให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักศาลยุติธรรมประจำภาคและของหน่วยงานในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค

          (ข)  ดูแล บำรุงรักษา ตรวจสอบ ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการทำงานของระบบงาน ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

          (ค)  บริหารจัดการใช้งานระบบเครือข่ายที่ใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ การให้บริการเว็บไซต์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักศาลยุติธรรมประจำภาคและของหน่วยงานในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค

          (ง)  บริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายและการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายของสำนักศาลยุติธรรมประจำภาคและของหน่วยงานในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค

          (จ) ให้คำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแล บำรุงรักษาแก้ไขปัญหา การใช้งานโปรแกรมปฏิบัติงานต่าง ๆ และการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แก่บุคลากรของสำนักศาลยุติธรรมประจำภาคและของหน่วยงานในเขตอำเภออธิบดีผู้พิพากษาภาค

          (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบงาน ระบบเครือข่าย และระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำคำของงบประมาณประจำปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักศาลยุติธรรมประจำภาคและของหน่วยงานในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค

          (ช) ศึกษา วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีของสำนักศาลยุติธรรมประจำภาคและของหน่วยงานในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค

          (ซ) ดำเนินการประสานงานกับสำนักงานศาลยุติธรรมและปฏิบัติงานร่วมกับ   สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

          (ฌ) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน

          (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

5) ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

          (ก) ดำเนินการพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมระดับภาค

          (ข) ประสานงานด้านการพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

          (ค) ดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา

          (ง) ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการด้านบุคคล

          (จ) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน

          (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

6) ส่วนแผนงานและงบประมาณ

          (ก) จัดทำแผนงาน โครงการ และงบประมาณระดับภาค

          (ข) ประสานแผนงาน โครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ

          (ค) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานในภาค รวมถึงการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการของภาค

          (ง) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานแผนงบประมาณ และรายงานผลของส่วนงาน

          (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

7) ส่วนเจ้าพนักงานตำรวจศาล

          (ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยบุคคลและทรัพย์สินในบริเวณศาล

          (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในบริเวณศาล

          (ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและคุ้มครองข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงาน และลูกจ้างของศาลและสำนักงานศาลยุติธรรมซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือเพราะเหตุที่จะกระทำหรือได้กระทำการตามหน้าที่ รวมทั้งอาคารสถานที่ และทรัพย์สินของศาลและสำนักงานศาลยุติธรรม

          (ง) ปฏิบัติตามคำสั่งศาลในการแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยศาลแล้วหนีหรือจะหลบหนี

          (จ) ปฏิบัติตามคำสั่งศาลเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดการตามหมายจับ หรือเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้จัดการตามหมายจับตามคำสั่งศาล

          (ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจศาลตามพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

          (ช) ดำเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณและรายงานผลของส่วนงาน

          (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ที่มา : 
- ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในและกําหนดอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรมพ.ศ.  2559  ข้อ 5  (23)
- ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานในสำนักงานศาลยุติธรรม ข้อ 2 (23)
- ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานในสำนักงานศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 11)