สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1
Office Of The Chief Judge Of Region 1
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรีพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมเด็กและเยาวชน ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๑๑ จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๓๐ นาฬิกา  นายวิทวัส ทีปประพันธ์ณี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นางปิยวรรณ ต่างวิวัฒน์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ นำคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี เข้าตรวจเยี่ยมเด็กและเยาวชน  ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๑๑ ซึ่งตั้งอยู่  ณ ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดสระบุรี ในการนี้ได้ให้โอวาทและให้คำปรึกษาแนะนำแก่เด็กและเยาวชน พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ฝึกอบรมอยู่ในศูนย์ฝึกดังกล่าว