สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1
Office Of The Chief Judge Of Region 1

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1

ศย301.001/ว168 ให้ศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของผู้เข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการซึ่งเป็นสมาชิกในคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติฯ

image เอกสารแนบ