สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1
Office of the Chief Justice, Region I
ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมดีเด่น ของกลุ่มหน่วยงานในภาค 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา นางอภิรดี โพธิ์พร้อม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมดีเด่นของกลุ่มหน่วยงานในภาค 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยพิจารณาคัดเลือกจากคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ความประพฤติตนดี และมีผลงานเชิงประจักษ์ อันจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการศาลยุติธรรม ต่อไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1


image เอกสารแนบ