Accessibility Tools

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1
Office of the Chief Justice, Region I
ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 เข้าร่วมการซักซ้อมความเข้าใจ โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566image

เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 นาฬิกา นางนุชนภา โพธิเนตร ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 และข้าราชการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 เข้าร่วมการซักซ้อมความเข้าใจโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพด้วยโปรแกรม Zoom จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1


image เอกสารแนบ