สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1
Office of the Chief Justice, Region I
ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1

การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาคัดเลือกและการให้รางวัลโครงการจัดประกวดคัดเลือกศาลดีเด่นเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 นาฬิกา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 มอบหมายให้ นายสมภพ นันทโกวัฒน์ เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 1 พร้อมด้วยนางนุชนภา โพธิเนตร ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 และข้าราชการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 เข้าร่วมการประชุมกับสำนักส่งเสริมงานตุลาการและสำนักศาลยุติธรรมประจำภาคทั่วประเทศ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาคัดเลือกและการให้รางวัลโครงการจัดประกวดคัดเลือกศาลดีเด่นเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพด้วยโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1


image เอกสารแนบ