สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1
Office of the Chief Justice, Region I
ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1

ด่วนที่สุด ศย 301.001/ว 85 ขอความอนุเคราะห์ให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์เป็นผู้ช่วยระบบการจัดฝึกอบรมผ่านระบบ Videoconference โปรแกรม Zoom

image เอกสารแนบ