สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1
Office Of The Chief Judge Of Region 1

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในภาค 1 การสัมมนา เรื่อง การบริหารงานของศาลในสังกัดภาค 1 เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรศาลยุติธรรม

image เอกสารแนบ